Život lidské rasy, civilizace a vůbec veškerý život na naší planetě může existovat a fungovat díky vodě. Je jednou z podmínek života. Naše modrá planeta Země je jedinečná i pro přítomnost vody na jejím povrchu, pod povrchem, v atmosféře a také v biosféře. Voda není jen ekologickou složkou životního prostředí a životně důležitým ekologickým a ekonomickým zdrojem, ale i základní charakteristikou přírodní krajiny. Jedinečnou vlastností je její obnovitelnost, podmíněná koloběhem vody v přírodě. Je i nezbytnou a nezastupitelnou tekutinou potřebnou pro náš každodenní život. Používání vody v našich domácnostech a její dostupnost je pro nás přirozená součást života, jako dýchání vzduchu. Náš velký průvodce vodou, od zdroje po spotřebiče, si nedává za cíl komplexně vyčerpat toto téma, protože je nevyčerpatelné.

Voda

Voda, životodárná tekutina, je základní podmínka života na Zemi, tvoří hydrosféru, je podstatnou složkou biosféry a součástí ostatních geosfér naší planety. Je také životně důležitý ekologický a ekonomický zdroj, ke kterému by měl mít přístup každý obyvatel naší planety. Podle klimatologů je a bude hlavním médiem, přes které pocítíme dopady klimatických změn. Změny podnebí zvýší počet regionů ohrožených povodněmi, ale také oblastí s nedostatkem vody. V Česku je vody zatím dostatek, nesmíme ní ale plýtvat. Spotřeba vody roste. Každý obyvatel naší země utratí denně 89 litrů vody.

Podle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách členíme v naší krajině vody na povrchové a podzemní.

Povrchové a podzemní vody

Povrchovými vodami jsou stojaté nebo tekoucí vody na zemském povrchu. I ty, které se vyskytují na území chráněném před zaplavením při povodni a zvýšeném stavu ve vodním toku, nemohou odtékat přirozeným způsobem. Podzemní vody se nacházejí pod povrchem země v pásmu nasycení v bezprostředním kontaktu s půdou nebo s půdním podložím. Podzemními vodami jsou i geotermální vody. Podzemní vody jsou přednostně určeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Až přibližně 84 % pitné vody dodávané do veřejné vodovodní sítě v naší zemi pochází z kvalitních a na znečištění méně náchylných podzemních zdrojů.

Pitná voda

Voda určená k pití, vaření, přípravě potravin a jiným účelům v domácnostech, ale i voda používaná v potravinářství při výrobě či prodeji výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě je pitná voda. Musí splňovat přísná hygienická a zdravotní kritéria a její kvalita je pravidelně monitorována, dokonce přísněji než balená pitná voda v obchodní síti. Většina obyvatel Česka, až 94,6 %, je zásobována pitnou vodou z veřejných vodovodů. V některých okresech je na veřejný vodovod napojeno 100 % obyvatel, v některých jen 85 %.

Využívání vody ze studní

Tam, kde není možné zajistit zásobování pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, využívají domácnosti individuální zdroje, zejména vlastní studny. Péče o studny, jejich stav a ověření kvality vody je výhradní odpovědnost majitelů studní. Podle odborníků je u nás využíváno vysoké množství studní k pitným účelům, přestože kvalita jejich vody nebyla nikdy odborně analyzována. Nejčastějším zdrojem znečištění a kontaminace vody ze studní bývají činnosti prováděné v jejich blízkosti. Nejčastěji jde o mikrobiologické znečištění nebo nadlimitní výskyt dusičnanů a dusitanů. Kvalitu vody ze studny a to, zda je pitná, určí rozbor vody v kterékoliv vodohospodářské laboratoři.

Kvalita vody

Podle Zprávy České republiky o jakosti vody určené k lidské spotřebě předložené Evropské komisi v minulém roce je v naší zemi kvalita pitné vody na vysoké úrovni. Je monitorována v souladu s evropskou legislativou na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 376/2000 Sb. Za kvalitu pitné vody ze zákona odpovídají její dodavatelé, kteří jsou povinni kvalitu zajistit i monitorovat od zdroje až po místo odběru. Kontrolu dodávek pitné vody a monitoring kvality u spotřebitelů má v kompetenci Státní zdravotní ústav. Pravidelný monitoring kvalitativních ukazatelů pitné vody probíhá celoročně.

Zprávy České republiky o jakosti vody určené k lidské spotřebě jsou předkládány Evropské komisi jednou za tři roky, k dispozici jsou další údaje z roku 2019. V tabulce je vyhodnocení fyzikálně-chemických anorganických ukazatelů a těch, které ovlivňují senzorickou kvalitu vody.

Víte…

… že podle údajů OSN nemá přístup k čisté vodě až kolem 2,2 miliardy lidí? Podle expertů jsme v souvislosti s klimatickými změnami, ale také s celosvětově rostoucí spotřebou pitné vody, ve stádiu globální vodní krize.

Voda zo studne

Co může ovlivnit kvalitu pitné vody?

Za kvalitu pitné vody z veřejné vodovodní sítě je odpovědný její dodavatel až po váš vodoměr, tedy po vaši vodovodní přípojku. Existuje i riziko znečištění zdroje vody nebo její kontaminace ve vodovodní síti. Do potrubí veřejných vodovodů se může dostat znečištění během jejich poruch a oprav. Ochrana zdrojů vody a pravidelný monitoring kvality a úpravy vody dezinfekcí většinu rizik eliminují. Klíčovým rizikovým faktorem možného znečištění vody napojené na veřejný vodovod je domácí vodovodní instalace. V bytech a domech, kde instalace nebyla 30 let rekonstruovaná nebo vyměněná, je vysoké riziko znečištění a kontaminace vody dosluhujícím nebo přesluhujícím vodovodním potrubím.

Kvalita vody ze studní není monitorována tak jako ve veřejné vodovodní síti. Za kvalitu vody ve studni odpovídá její majitel a je v jeho vlastním zájmu zajistit pro sebe a svou rodinu kvalitní a zdravotně bezpečnou vodu. Vlastníci studní musí vlastní vodě věnovat náležitou pozornost a péči. Podle odborníků přibližně čtvrtina vlastníků studní v naší zemi nemá žádné informace o kvalitě vody ve svých studních. Znepokojivě vysoký počet vlastníků studní žije v omylu, že pokud je voda ze studny průzračně čistá a nezapáchá, je pitná. Kvalitu vody ze studny a to, zda je pitná, spolehlivě potvrdí pouze analýza v akreditované laboratoři. Existuje spousta zdraví rizikových zdrojů znečištění vody ve studnách.

Víte…

… že podle dlouhodobých statistik hygieniků až jedna třetina vyšetřených vzorků z domovních studní nevyhovuje požadavkům na pitnou vodu pro nadlimitní obsah dusičnanů? Je proto doslova životně důležité nechat si zkontrolovat vodu ze studny alespoň dvakrát ročně v různých ročních obdobích.

Řešení pro zdravou a čistou vodu od rehau

RIEŠENIA PRE ZDRAVÚ A ČISTÚ VODU OD REHAU

Voda je nedílnou součástí našeho života.

Rozvody pitné vody RAUTITAN

Dlouholeté zkušenosti a vývoj v oblasti potrubních systémů zúročili experti REHAU v systému instalace rozvodů pitné vody RAUTITAN. Kombinace zkušeností a inovací přinesla systém s bezkonkurenční kvalitou, hygienou, bezpečností, životností a efektivitou. Komplexní systém v sobě spojuje zdravotně nezávadné hi-tech materiály trubek, tvarovek a také unikátních, na 100 % těsných spojek. To vše zaručuje extrémně dlouhou životnost bez rizika znečištění nebo kontaminace vody samotným systémem během jeho životnosti. Rozvody pitné vody RAUTITAN jsou vymyšleny tak, aby byly instalovány a funkční jednou provždy a proudila v nich voda stejně kvalitní, jakou ji po váš vodoměr dodají vodárny.

Rozvody pitnej vody RAUTITAN

Instalace vodovodních trubek

Výhody systému RAUTITAN

 • dokonale hladká vnitřní povrchová úprava potrubí z hi-tech PE-Xa materiálu zamezuje vzniku usazenin,
 • trubky RAUTITAN jsou tvarově stabilní a pružné,
 • unikátní způsob spojování trubek a tvarovek pomocí násuvné objímky bez těsnících kroužků zaručuje na 100 % a trvale těsný spoj, který účinně eliminuje usazeniny,
 • trubky, spojky, tvarovky a příslušenství jsou z bezolovnatých nekorodujících materiálů s dlouhou životností a maximální spolehlivostí,
 • efektivní izolace potrubí zajišťuje teplotu snižující riziko tvorby choroboplodných zárodků a zároveň snižuje náklady na ohřev pitné vody,
 • systém RAUTITAN je vyvinut tak, aby byl odolný i vůči instalačním chybám,
 • mimořádná kvalita systému je potvrzena až 10letou zárukou a více než 50letou životností.

Vodní filtry RE.FINE

Vodné filtre RE.FINE

Specialisté na vodu zajistí kvalitu pitné vody

Problémy s nevyhovující kvalitou vody ze studny lze řešit úpravou vody její filtrací. Podle druhu znečištění je k dispozici několik druhů zařízení na úpravu vody, fungujících na různých principech. Při výběru technologie na úpravu vody je vždy třeba zohlednit kvalitu vody a druh jejího znečištění. Tyto klíčové parametry dokáže vyhodnotit jedině rozbor vody. Jeho výsledky jsou směrodatné pro výběr konkrétního způsobu filtrace. Pokud se rozhodnete řešit kvalitu vody ve vaší domácnosti filtrací, vsaďte na kvalitu.

Experti na pitnou vodu z REHAU vyvinuli vodní filtry RE.FINE, které zajistí spolehlivou čistotu vody a odstraní z ní i nejmenší cizorodé částice. Zároveň vaši vodovodní instalaci chrání před korozí a zajišťují vyšší životnost potrubí, armatur a zařízení na ohřev vody. Vodní filtry RE.FINE jsou ideální jako účinné řešení pro starší rozvody vody v domácnosti.

Výhody filtračních systémů RE.FINE

 • účinná filtrace částic nerozpustných ve vodě,
 • optimální zabezpečení hygienických parametrů pitné vody,
 • zabraňování tvorbě usazenin, inkrustace a usazování vodního kamene,
 • prevence koroze a poškození potrubí,
 • zvýšení životnosti potrubí, armatur, bojlerů a dalších zařízení využívajících vodu,
 • přizpůsobitelná předmontovaná přírubová spojka usnadňuje instalaci na jakékoliv vstupní vodovodní potrubí,
 • jednoduchá a rychlá montáž na vstupu pitné vody do domu a bytu,
 • pohodlná údržba,
 • ergonomický a kompaktní design.

Filtrace pitné vody RE.FINE je k dispozici v základní variantě RE.FINE Select, poloautomatické RE.FINE Pure a poloautomatické variantě s efektivním zpětným proplachem RE.FINE Pro / Pro R.

Odborníci odpovědní za hygienu a ochranu zdraví doporučují zvážit nezbytnost použití vodního filtračního zařízení v domácnosti. Doporučení vychází z testování filtračních zařízení a laboratorních výsledků kvality filtrované vody. Podle expertů používání filtrů na vodu v domácnosti, která využívá vodu z veřejné vodovodní sítě, nemá opodstatnění.

Systém řízení vody RE.GUARD

Systém riadenia vody RE.GUARD

Systém RE.GUARD je ochrana před vytopením vašeho bytu nebo domu

Ve statistikách pojišťoven je nejčastějším důvodem pojistné události v domácnosti vytopení. Inženýři z REHAU vyvinuli jedinečný inteligentní systém řízení a kontroly vody RE: GUARD, který dokáže únikům vody efektivně předcházet a vodu v domácnosti monitorovat a řídit. Díky moderní technologii systém efektivně minimalizuje následky škod způsobených vodou. Dokáže spolehlivě zaznamenat úniky vody, a pokud je třeba, přívod vody zastavit. Sofistikovaný smart systém je složen ze vzájemně komunikujících komponent: řídící jednotky namontované přímo na potrubí, detektorů vody připravených na kritických místech, komunikační jednotky a aplikace, kterou dokážete systém nastavit a kontrolovat.

Výhody a benefity systému RE.GUARD

 • pomáhá identifikovat úniky vody, prasklé potrubí i kapající úniky,
 • monitoruje a měří spotřebu vody,
 • dokáže zabránit případným škodám zablokováním vodovodního potrubí,
 • je vhodný nejen pro novostavby, řídící jednotka je instalovatelná na jakékoliv vodovodní potrubí,
 • řídící jednotka se instaluje na přívodní potrubí mezi vodoměr a filtr, vodovodní instalaci monitoruje pomocí ultrazvuku,
 • kompaktní detektory úniků vody se dají umístit kdekoliv, na nedostupná místa i s pomocí prodlužovacího kabelu se snímačem,
 • RE.HUB gateway propojuje zařízení RE.GUARD s internetem a umožňuje jejich připojení k domovnímu směrovači,
 • aplikace RE.GUARD informuje přes smartphone kdykoli a kdekoli,
 • inteligentní systém pomáhá identifikovat úsporné potenciály spotřeby vody.

Užívejte zdravou vodu v pohodě…

… se sofistikovanými řešeními jejího vedení, čištění a řízení ve vaší domácnosti. V naší zemi máme mimořádně kvalitní pitnou vodu, její dodavatelé jsou povinni zajistit její kvalitu po vaši domovní nebo bytovou přípojku. Instalace „za vodoměrem“ je už vaše starost a vaše odpovědnost. Pokud využíváte vodu z vlastní studny, za její kvalitu jste odpovědní jedině vy, protože čistá voda je jedním ze základních pilířů zdravé domácnosti. Nepodceňujte její kvalitu a ani kvalitu toho, v čem u vás doma proudí. Dopřejte sobě a svým blízkým kvalitní vodu pomocí špičkových řešení REHAU. Pomohou vám užívat si doma zdravou a čistou pitnou vodu bez starostí po desítky let.

Zdroje:

OSN – UN Water | EUR-lex | Eurostat | Ministerstvo životního prostředí SR | Ministerstvo zdravotnictví ČR | Úřad veřejného zdravotnictví SR | Slovenský hydrometeorologický ústav | Výzkumný ústav vodního hospodářství | REHAU